کانال تاریخ و ادبیات کرمانجی

کانال تاریخ و ادبیات کرمانجی

عضویت در کانال

1,631 عضو

#بدبخت_آن_ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بخت تر از آن، ملتی که علاقه مند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه، ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد https://www.instagram.com/kurd.kurmanc/ مدیریت کانال: @tarikhkormanj

فرج الله خان بیچرانلو❣ پاری دومه🌺 کانال تاریخ وادبیات کرمانجی❣ @tarikhkormanji 🔴 و اما چون حکومت به سال 1300 خورشیدی به فرج اله خان واگذار گردید اوج هرج ومرج داخلیایران و یورش ناجوانمردانه روس ها و ترکمانان و هجوم به نقاط مرزی ایران بود. زندگی این قهرمان کرمانج خراسان تمامش به مبارزه و جنگ گذشت که هر روزش شاید گویای تصاویریاز زندگی آن روز کرمانج ها باشد،‌ سال ها پاسبان مرزهای ناآرام شمال شرقی بود و خودبارها دیده و شنیده بود حکایت رنج و اسارت مردمان شمال شرقی خراسان و خود به چشمدیده بود مرارت و حرارت بگ سردار و حسن قلی و تحفه گل فیروزه ای را پس به خاک ایرانسوگند خورد که «قی تاش» انتقام داغ دیده گان را از گستاخان ناجوانمرد بگیرد و کارش را با اولین زدوخوردها در گلیل با سربازان روسی شروع نمود که به واقعه «بارغ» معروف است. این جنگ مابین دویست نفر از سربازان روس که قصد تصاحب صد گله گوسفند عشایرقوچان و شیروان را داشتند @tarikhkormanji در کوه های گلیل به سال 1309 روی داد که طی آن فرج الهخان به اتفاق ده نفر دیگر از یارانش دو شبانه روز به جنگ و تعقیب و گریز می پردازندو چون فرج اله خان با کمین گاه ها و ارتفاعات کوهستان گلیل کاملاً آشنا بود بر حریف طماع پیروز می شود و 120 نفر از افسران و سربازان روس را نابود و موفق به بازگرداندن عشایر کرمانج خراسانی از خاک روسیه به همراه گله ها و احشام آن ها می شوندکه در این جنگ به «سرداربارغ» معروف می گردد. @tarikhkormanji اما حماسه دیگر فرج اله خان جنگ باترکمانان یاغی بود که در سحرگاه یک روز زمستانی به ناگاه بر روستاهای مرزی گیفان وتکمران و قوشخانه حمله آورده و مردم را مورد چپاول قرار داده و موجب غارت مغولانهای در قلاع سرحدی می شوند و عده ای را نیز به اسارت می گیرند تا باج بستانند چون خبر به فرج اله خان می رسد به اتفاق سواران مسلح ترکمانان را در یکه شاخ تکمران مشاهده و گردان چهارصد نفری ترکمانان را تخریب و سواران فراوانی را از ترکمانان دستگیر می کند و دشمن را تا داخل خاک روسیه ترکمنستان تعقیب می کند @tarikhkormanji و چون عملیات ترکمن ها را ناشی از تجاوز مرزی می داند و بزرگان نقاط مرزی را احضار و دستور میدهد تا روستای آدینه قلی را در کنار مرز(شمال شرق بجنورد) مبدل به قلعه نظامی ومرکز پست مرزی سرحدی می شود. از دیگر اقدامات متهورانه فرج اله خان مقابله باخوانین دیگر بوده که سرداران و راهزنانی را به جان مردم محروم می انداختند و خود رااز سایه پرورش چنین یاغیانی به مال اندوزی و تن پروری روزگار طی می کردند. مردم ازگوشه و کنار و ولایات هرگاه که به فرج اله خان مراجعه می نمودند. فرج اله خان بدون فوت وقت به یاری آن ها می شتافت شاید بزرگترین عملیات او جنگ با یکی از یاغیان معروف بود که در نوع خود تبدیل به نقطه ای تاریخی شده است. نبرد او با لاهاک خان یاسالارخان فرمانده پادگان نظامی مراوه تپه که بر علیه دوات دست به شورش گسترده ای میزند و با قوای نظامی به سوی بجنورد گام برمی دارد و در اولین اقدام پادگان بجنوردرا خلع سلاح می کند پس به سوی شیروان می آید @tarikhkormanji بلافاصله دولت ایران به پادگان مشهداطلاع می دهد و تلگرافاًً بة کردهای بیچرانلو ماموریت داده می شود تا به کمک ارتش بشتابند چون فرج اله خان ماموریت می یابد به مقابله با لهاک رفته و سالار جنگ قبلا ز فرصت کافی برای اجرای نقشه های خود از فرج اله خان شکست خورده و به روسیه میگریزد. از دیگر جنگ های« خان سرحد» فرج اله خان باید از جنگ او در سال 1340 خورشیدی نام برد که خود اینک ماجرای تاریخی در خراسان شمالی و تقویم تاریخی این خطه شدهاست. 🔴کانال تاریخ وادبیات کرمانجی🌺 @tarikhkormanji

ازراست به چپ: دولت تایانلو، فرج الله خان بیچرانلو،  مرصادقلی بیک..از بزرگان کردهای خراسان
کانال تاریخ وادبیات کرمانجی🌷🌷

@tarikhkormanji

ازراست به چپ: دولت تایانلو، فرج الله خان بیچرانلو، مرصادقلی بیک..از بزرگان کردهای خراسان کانال تاریخ وادبیات کرمانجی🌷🌷 @tarikhkormanji