عکس های جدید "تعطیلی چهارشنبه" در تلگرام

               . . 🔴بعد از اعلام #نفت_آنلاین مبنی بر آنکه طبق بخشنامه استانداری خوزستان بعلت #گرمای_شدید با شرکت هایی که فردا را تعطیل اعلام نکنند برخورد خواهد شد ، شرکت ملی حفاری نیز ساعتی پیش در اطلاعیه ای روز #چهارشنبه را در ادارات #ستادی این شرکت تعطیل اعلام کرد. . . 🔴🔴همچنین طبق قانون در بخشهای عملیاتی در صورتی که گرمای هوا باعث ضرر و زیان به پرسنل شود ، واحد ایمنی موظف به تعطیلی واحد عملیاتی میباشد. 🆔 . . . #نفت_آنلاین#نفت#حفاری#شرکت_ملی_مناطق_نفتخیز_جنوب#تعطیلی_چهارشنبه
. . 🔴بعد از اعلام #نفت_آنلاین مبنی بر آنکه طبق بخشنامه استانداری خوزستان بعلت #گرمای_شدید با شرکت هایی که فردا را تعطیل اعلام نکنند برخورد خواهد شد ، شرکت ملی حفاری نیز ساعتی پیش در اطلاعیه ای روز #چهارشنبه را در ادارات #ستادی این شرکت تعطیل اعلام کرد. . . 🔴🔴همچنین طبق قانون در بخشهای عملیاتی در صورتی که گرمای هوا باعث ضرر و زیان به پرسنل شود ، واحد ایمنی موظف به تعطیلی واحد عملیاتی میباشد. 🆔 . . . #نفت_آنلاین#نفت#حفاری#شرکت_ملی_مناطق_نفتخیز_جنوب#تعطیلی_چهارشنبه
               . 🔴 طبق بخشنامه استانداری خوزستان همه شرکت های دولتی روز #چهارشنبه تعطیل هستند/با شرکت هایی که بخشنامه فوق رارعایت نکنند برخوردخواهد شد/ شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نیز #تعطیل میباشند. 🆔 . . . #نفت_آنلاین#نفت#حفاری#شرکت_ملی_مناطق_نفتخیز_جنوب#تعطیلی_چهارشنبه
. 🔴 طبق بخشنامه استانداری خوزستان همه شرکت های دولتی روز #چهارشنبه تعطیل هستند/با شرکت هایی که بخشنامه فوق رارعایت نکنند برخوردخواهد شد/ شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نیز #تعطیل میباشند. 🆔 . . . #نفت_آنلاین#نفت#حفاری#شرکت_ملی_مناطق_نفتخیز_جنوب#تعطیلی_چهارشنبه